RODO

W związku z obowiązywaniem od dnia 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – (dalej: Rozporządzenie), zgodnie
z art. 13 ust. 1 i 2 informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kętrzyńskie Centrum Kultury z siedzibą przy ul. Generała Władysława Sikorskiego 24A w Kętrzynie (11-400).
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować poprzez powyższy adres korespondencyjny oraz adres e-mai: iod@kck.ketrzyn.pl
  Należy pamiętać, iż powyższe dane służą wyłącznie do kontaktu w sprawach związanych bezpośrednio z przetwarzaniem danych osobowych.
 3. Pani/Pana dane otrzymaliśmy od Pani/Pana, a zostały nam przekazane podczas kontaktu telefonicznego, mailowego, listownego, osobistego w siedzibie KCK lub podczas rejestracji
  za pośrednictwem naszego newslettera lub podczas rejestracji do systemu internetowej rezerwacji i sprzedaży biletów na stronie http://www.kino.ketrzyn.pl/.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  a) zawarcia oraz realizacji umowy sprzedaży biletów, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  b) wysyłania newslettera, rezerwacji i sprzedaży internetowej biletów za pośrednictwem strony internetowej kina – na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym
  w treści zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
  c) realizacji prawnie usprawiedliwionych interesów Administratora – na podstawie art. 6
  ust. 1 lit. f RODO, takich jak: obrona i dochodzenie roszczeń, tworzenie zestawień
  i analiz (takich jak raportowanie, badania marketingowe itp.) w związku z wykonywaniem naszych zadań statutowych i obowiązków prawnych, w tym umownych.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, podmioty, które przetwarzają Pani/ Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające), dostawcy usług wspierających działania Administratora oraz organy administracji publicznej (jeżeli wynika to z przepisu prawa, decyzji administracyjnej lub orzeczenia sądowego).
 6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnymi przepisami prawa.
 7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może okazać się niezbędne do realizacji celów określonych w pkt 4.
 10. Podane dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą podlegały profilowaniu.
 11. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.