Regulamin

Regulamin określa zasady korzystania z kina „Gwiazda” w Kętrzyńskim Centrum Kultury.
Jego celem jest zapewnienie sprawnej obsługi widzów oraz umożliwienie bezkonfliktowego
i przyjemnego przebywania w naszym obiekcie.

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 1. Wstęp do sali kina jest możliwy za okazaniem ważnego biletu.

 2. Zakupienie biletu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przestrzeganie niniejszego regulaminu.

 3. Bilet ważny jest jedynie na wyznaczony na nim seans, w określonym dniu
  i na wyznaczoną godzinę.

 4. Bilet należy zachować do ewentualnej ponownej kontroli przez cały czas trwania seansu, na jaki jest zakupiony.

 5. Pracownik obsługi ma prawo wyprosić klienta, który nie posiada przy sobie ważnego biletu.

 6. Fotel na sali kinowej należy zajmować zgodnie ze wskazanym miejscem na bilecie.

 7. Pracownik obsługi ma prawo nie zezwolić na wejście na salę kina osobie,
  która nie spełnia wymogu granicy wieku, od której dopuszcza się uczestniczenie
  w seansie filmowym lub imprezie, chyba, że jest w towarzystwie opiekuna prawnego.

 8. Podczas seansów filmowych i imprez organizowanych przez Kętrzyńskie Centrum Kultury w kinie kategorycznie zabrania się:

  • Dokonywania jakiejkolwiek rejestracji obrazu i dźwięku. (Ustawa o prawach autorskich Dz. U. 1994 Nr 43 poz. 170 z dnia 04.02.1994 r.) DZIAŁANIA TAKIE SĄ NIELEGALNE I BĘDĄ ZGŁASZANE NA POLICJĘ.

  • Korzystania z telefonów komórkowych podczas projekcji filmów.

  • Spożywania alkoholu, palenia papierosów i innych używek.

  • Głośnego zachowania, zakłócającego oglądanie filmu, uczestniczeniu
   w imprezie.

 9. Osoby pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających nie będą wpuszczane na teren kina.

 10. Wszelkie celowe zniszczenia lub dokonane uszkodzenia będą zgłaszane na Policję.

 11. Cennik biletów do kina „Gwiazda” w Kętrzynie

Bilet normalny: 16 zł

Bilet ulgowy: 14 zł

Kętrzyńska i Gminna rodzina 3+: 8.00 zł

* Informujemy, że ceny biletów mogą się nieznacznie różnić w zależności od wymogów dystrybutorów.

§2 POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE:

 1. Informacje o seansach filmowych i sposobie rezerwacji można uzyskać pod numerem telefonu 89 751 22 38 lub osobiście w kasie kina.

 2. Rezerwacji miejsc na seanse filmowe można dokonać za pośrednictwem strony internetowej  nie później niż 1 godzinę przed projekcją filmu.

 3. Rezerwację na seanse filmowe można w każdej chwili unieważnić telefonicznie
  lub w Kasie Kina podając nazwisko, numer rezerwacji, pod jakim została zrobiona rezerwacja.

 4. Kasa Kina czynna jest codziennie od godz. 14.00 do 21.00.

 5. Zarezerwowane bilety na seanse filmowe należy odebrać najpóźniej do 30 minut
  przed rozpoczęciem projekcji filmu, w przeciwnym razie rezerwacja ta zostanie automatycznie anulowana.

 6. Nie ma możliwości zwrotu zakupionych biletów na film po rozpoczęciu seansu, zwrot możliwy jest najpóźniej na 30 min. przed rozpoczęciem seansu okazując bilet
  wraz z paragonem fiskalnym.

 7. Zwrot za bilety na film jest możliwy tylko za okazaniem paragonu i ważnego biletu wstępu.

 8. Bilety grupowe są sprzedawane dla grup 15-osobowych i większych. Sprzedaż biletów grupowych prowadzona jest minimum 1 dzień przed wykupywanym seansem.

 9. Wejścia na seans opiekunów grup (na seanse dodatkowe, poza repertuarem) zależne
  są od liczby osób pozostających pod opieką jednego opiekuna:

  1. Wiek wczesnoszkolny i przedszkolny; grupa 15- podopiecznych do 10-tego roku życia – 2 opiekunów.

  2. Wiek szkolny i późno szkolny; grupa 15 podopiecznych od 10-tego do 18-tego roku życia – 1 opiekun,

  3. Grupy zorganizowane pozaszkolne; grupa 15 podopiecznych 1 opiekun.

 10. Bilet ulgowy przysługuje dzieciom, osobom uczącym się do 25 roku życia, emerytom i rencistom oraz osobom, które ukończyły 60 rok życia, za okazaniem ważnego dokumentu  przy wejściu do sali kina lub przy kasie biletowej. Do biletu ulgowego ma również prawo opiekun osoby niepełnosprawnej.

 11. Legitymacje emeryta-rencisty /plus dokument ze zdjęciem/ studenckie, uczniowskie, sprawdzone są wraz z biletami przy wejściu na salę lub przy kasie w momencie sprzedaży biletu.

 12. Kasjer może odmówić sprzedaży biletu wstępu w następujących, szczególnych przypadkach:

  1. W przypadku, gdy KLIENT jest w stanie nietrzeźwym, pod wpływem środków odurzających, posiada przy sobie przedmioty niebezpieczne lub swoim zachowaniem zagraża bezpieczeństwu pozostałych KLIENTÓW.

  2. Bilety na seanse filmowe przeznaczone dla określonych kategorii wiekowych mogą nabyć osoby spełniające wymagania związane z wiekiem po okazaniu odpowiedniego dokumentu tożsamości.

  3. Osobie, która nie spełnia wymogu granicy wieku, od której dopuszcza
   się uczestniczenie w seansie filmowym lub imprezie, chyba, że jest
   w towarzystwie opiekuna prawnego.

  4. Wystąpienia sił i zdarzeń losowych niezależnych od woli Kętrzyńskiego Centrum Kultury.

 13. Podczas projekcji w systemie 3D, należy obowiązkowo nałożyć okulary zgodne
  z systemem Dolby Digital 3D 

 14. Okulary są własnością Kętrzyńskiego Centrum Kultury i zgodne z wymaganymi parametrami do seansów w systemie 3D na sali kinowej w KCK.

 15. KLIENT ma obowiązek zwrócić wypożyczone okulary 3D pracownikowi kina, niezwłocznie po zakończeniu projekcji filmowej.

 16. Zabrania się wynoszenia udostępnionych okularów 3D poza salę kinową, w której odbywa się seans filmowy 3D.

 17. Prosimy o nie dotykanie palcami szkieł w wypożyczonych okularach, nie wycieranie szkieł w odzież, nie rozciąganie okularów, nie siadanie na nich itp. gdyż może
  to doprowadzić do ich zniszczenia.

 18. W przypadku zniszczenia lub zgubienia wypożyczonych okularów 3D KLIENT ponosi za nie odpowiedzialność materialną i ponosi koszt wartości okularów,
  wg aktualnych cen rynkowych, płatny w kasie kina KCK.

 19. Osoby mające wady wzroku mogą mieć problem z odbiorem projekcji w systemie 3D. Kętrzyńskie Centrum Kultury nie ponosi odpowiedzialności za jakość odbioru takiej projekcji i ewentualne uszczerbki na wzroku.

 20. Kętrzyńskie Centrum Kultury, nie ponosi odpowiedzialności, jeśli KLIENT wykupi bilet na projekcję w systemie 3D i będzie korzystał z własnych okularów. Oznacza to, iż KLIENT zrzeka się prawa do domagania się zwrotu poniesionych kosztów zakupu biletu powołując się, na jakość odbioru obrazu.

 21. Wskazane jest odczekanie pół godziny po seansie w technologii 3D,
  przed prowadzeniem pojazdu mechanicznego.

§3 POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 1. Na całym terenie KCK obowiązuje zakaz palenia / również e-papierosów/.

 2. Obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt na teren KCK.

 3. Toalety przeznaczone są tylko i wyłącznie dla klientów KCK.

 4. Interpretacja niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do Dyrektora Kętrzyńskiego Kultury.

 5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 08 czerwca 2020 r.

§4 POSTANOWIENIA W ZWIĄZKU ZE STANEM EPIDEMII

W związku z trwającym stanem epidemii ogłoszonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r., w trosce o bezpieczeństwo Widzów i personelu Kina „Gwiazda”, Kętrzyńskie Centrum Kultury wprowadziła następujące postanowienia do Regulaminu kina, które obowiązują do odwołania:

 1. Wszyscy Klienci Kina są zobowiązani do stosowania się na terenie kina do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, oraz innych przepisów powszechnie obowiązujących, dotyczących bezpieczeństwa i zasad zachowania w okresie epidemii do których należy w szczególności:

 1. zakrywanie ust i nosa przez widzów,

 2. obowiązkowa dezynfekcja dłoni przez uczestników przed wejściem na teren kina.

 3. zajmowanie naprzemiennie rzędów w sali kinowej z zachowaniem jednego wolnego miejsca miedzy widzami z zastrzeżeniem, iż zapis niniejszy nie dotyczy sytuacji kiedy:

 1. widz uczestniczy w pokazie z dzieckiem poniżej 13 roku życia,

 2. widz, który uczestniczy w pokazie z osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie

 3. osób wspólnie zamieszkujących lub pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym.

 1. Każdy Klient uczestniczący w Seansie/Seansie Specjalnym lub Wydarzeniu/Wydarzeniu Specjalnym zobowiązany jest do przestrzegania aktualnie obowiązujących zasad, w tym obostrzeń dotyczących uczestnictwa w Seansie, określonych w przepisach prawa. 3
 2. W przypadku naruszenia przepisów prawa i zasad, o których mowa w pkt. 2 powyżej, Kino zastrzega sobie prawo do żądania opuszczenia Seansu lub niewpuszczenia Klienta na teren Kina lub Sali kinowej, a w razie niepodporządkowania się żądaniu personelu, do zażądania interwencji Policji. Jeżeli skutkiem naruszenia przez Klienta kina przepisów powszechnie obowiązujących będzie odwołanie lub przerwanie Seansu, Kino ma prawo dochodzić od niego należnego odszkodowania.
 3. W przypadku stwierdzenia u Klienta wyraźnych oznak choroby jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, Kino zastrzega sobie prawo stosownej do sytuacji reakcji, w tym m.in. wezwania służb medycznych lub niewpuszczenia Klienta na teren Kina lub Sali kinowej.
 4. Warunkiem zakupu biletu jest wypełnienie formularza wskazującego na imię i nazwisko oraz numer telefonu. Informacje zbierane są na wypadek stwierdzenia u któregoś z widzów zakażenia SARS-CoV-2 w ramach poinformowania o ewentualnym kontakcie z osobą zakażoną, którego wzór stanowi załącznik nr 1.
 5. Wypełniony formularz przekazuje się w kasie biletowej dokonując płatności.
 6. Rezerwacje on-line zostają zawieszone do odwołania.